Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Podsumowanie spotkanie w MSWiA

W dniu 13 czerwca br., na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesława Szczepańskiego, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicielami MSWiA, w tym ZER z przedstawicielami FSSM.

Ze strony MSWiA w spotkaniu udział wzięli:

  • Minister – Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu – Wiesław Szczepański oraz Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Organizacji i Szkolenia, Pełnomocnik Ministra do Spraw Postępowań Administracyjnych.
  • Mec. Wojciech Raduchowski-Brochwicz.
  • ZER MSWiA reprezentowały: Dyrektor Magdalena Bednarz, Zastępczyni Dyrektora ds. Ustalania Świadczeń – Dorota Cyngot oraz Zastępczyni Dyrektora ds. Administracyjnych – Urszula Młynarczyk.
  • Federację reprezentowali: Przewodniczący – Henryk Budzyński, Wiceprzewodniczący Leszek Szreder, przedstawicielka ZBFSOP Monika Brzóska członkowie Zespołu Prawnego Federacji: Wiesław Baraniewicz i Andrzej Adamczyk.
  • Z inicjatywy Prezydium Zarządu Federacji z zaproszenia skorzystał przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Jan Gaładyk.  
  • W spotkaniu uczestniczyła także posłanka Ewa Kołodziej z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Przedmiotem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie usuwania skutków ustawy represyjnej oraz ich bieżące usprawnienie.

Na wstępie Minister Siemoniak poinformował, że Premier Donald Tusk doskonale rozumie potrzebę naprawienia krzywd osobom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 r. Nadmienił, że na bieżąco otrzymuje informacje o efektach działań w tym zakresie. Stwierdził też, że wskazanym byłoby organizowanie cyklicznych spotkań w celu usuwania przeszkód w możliwie szybkim realizowaniu zobowiązania zawartego w Umowie Koalicyjnej, czyli przywrócenia należnych poszkodowanym świadczeń emerytalnych.

Wiceminister Wiesław Szczepański przedstawił efekty dotychczasowy działań w tym zakresie. Poinformował, że po dokonaniu zmiany kierownictwa ZER załatwianie spraw poszkodowanych ustawą represyjną nabrało innego wymiaru. Jak powszechnie widomo działania Organu ukierunkowane są na możliwie szybki zwrot odebranych świadczeń emerytalnych.  

Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Organizacji i Szkolenia – Mec. Wojciech Raduchowski-Brochwicz wskazał na rolę Wiceministra Wiesława Szczepańskiego w rozwiązywaniu, jak to określił,  jednej z najważniejszych spraw w państwie, tj. naprawienie krzywd jakie wyrządzono emerytom i rencistom policyjnym. Pozasądową drogą do tego celu są postępowania w trybie art. 8a policyjnej ustawy emerytalnej, prowadzone przez nadzorowany przez Mec. W. Brochwicza zespół funkcjonujący w ramach Biura Kadr, Organizacji i Szkolenia MSWiA. Poinformował, że wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu. W przypadkach szczególnych, np. osób dotkniętych ciężka chorobą, rozpatrywane są poza kolejnością. Postępowania z założenia prowadzone są z należytą starannością, przy pełnym poszanowaniu przepisów prawa. Zapobiegnie to w przyszłości próbom podważenia wydanych decyzji o wyłączeniu stosowania wobec wnioskodawców wskazanych przepisów policyjnej ustawy emerytalnej. Stworzy to poczucie pełnego bezpieczeństwa prawnego. Na chwilę obecną, na dwieście wydanych decyzji nie odnotowano decyzji odmawiających wyłączenia stosowania wskazanych przepisów policyjnej ustawy emerytalnej. Świadczenia przywracane wnioskodawcom w trybie art. 8a wyliczane są wg wskaźnika 2,6 %. za służbę sprzed 1990 r.

Dyrektor ZER poinformowała, że wraz z byłą dyrektor z pracy w Organie odeszło kilkoro radców prawnych, co spowodowało przejściowe trudności organizacyjne związane m.in. z doręczeniami wyroków przez system teleinformatyczny portalu informacyjnego sądów. Aktualnie do rozpatrywania wniosków o wycofanie apelacji powołano trzy zespoły prawników, trwają przygotowania do utworzenia czwartego. Od marca 2024 r liczba nieskładanych i wycofanych apelacji wyniosła 857.

Przedstawiciele Zespołu Prawnego Federacji zwrócili m.in. uwagę na fakt wnoszenia przez ZER do sądów wniosków o sporządzenie uzasadnienia wyroków korzystnych dla odwołujących się, co może budzić podejrzenia o zamiar wniesienia apelacji lub skargi kasacyjnej. Powoduje to niepotrzebne zdenerwowanie, stan napięcia i emocje po stronie odwołujących się.     

Pani Urszula Młynarczyk – Zastępca Dyrektora ZER wyjaśniła, że występowanie o uzasadnienia wyroków służy jedynie zebraniu argumentów do uzasadniania decyzji o wycofaniu apelacji w kolejnych sprawach, z uwagi na realizowaną linię orzeczniczą poszczególnych sądów. W żadnym razie nie należy tego rozumieć jako zapowiedź wniesienia apelacji lub skargi kasacyjnej.

Przedstawiciele FSSM zaproponowali utworzenie odrębnego konta i adresu  poczty elektronicznej ZER, na który przesyłane byłyby wnioski o wycofanie apelacji.

Dyr. Urszula Młynarczyk poprosiła o zgłaszanie uwag, których celem byłoby usprawnienie pracy ZER. Przypomniała o staraniach Organu o uzyskanie dostępu instytucjonalnego do portalów sądów, tak aby na bieżąco pozyskiwać informacje o wyrokach. Do tego czasu pracownicy ZER są zmuszeniu zasięgać informacji drogą telefoniczną, co wydłuża czas załatwienia sprawy. W związku z tym proszą, aby poszkodowani, którzy wygrali swoje sprawy przesyłali do ZER odpisy swoich wyroków, po to aby możliwe było zrealizowanie decyzji o przywrócenie świadczenia w terminie, bez potrzeby płacenia odsetek przez ZER za zwłokę.

Uczestnicy zgodzili się co do konieczności usprawnienia przepływu informacji. Ustalono, że co miesiąc ZER i MSWiA będą publikowały informacje o liczbie załatwionych spraw.

Wiceminister Szczepański zaproponował, aby podobne spotkania odbywały się co kwartał, najbliższe ma odbyć się we wrześniu.

Wiele miejsca w dyskusji poświecono wspólnym pracom nad nową ustawą emerytalną. Zwracano uwagę, że przygotowanie projektu nowych rozwiązań będzie bardzo trudne. Z pewnością ujawnią się kolejne problemy prawne. Jednym z nich będzie konieczność uwzględnienia interesów poszkodowanych, którym sądy przywróciły świadczenia za służbę przed 1990 r. przy zachowaniu współczynnika 0,7 % z tymi, których sądy pozbawiły całkowicie świadczenia za służbę za ten okres (współczynnik 0%). Podobnym problemem będzie usunięcie skutków ustawy z 2009 r., której nie ma już w obiegu prawnym.

Ze spotkań w dniach 22 maja oraz 13 czerwca b.r. można wyciągnąć wnioski, że zarówno Kierownictwu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jak i Kierownictwu Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zależy na szybkim naprawieniu krzywd, tak aby jak największa liczba poszkodowanych otrzymała należne im świadczenia. Negatywem, choć niestety realnym zjawiskiem w tym procesie, jest naliczanie zobowiązania podatkowego według najwyższego progu oraz składki zdrowotnej.

                                                                                        Prezydium Zarządu Federacji

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura