Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Informacja Komisji Rewizyjnej SGP RP na dzień 25.11.2015 r.

Informacja Komisji Rewizyjnej SGP RP na dzień 25.11.2015 r.

INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA GENERAŁÓW POLICJI RP wg stanu na dzień 25.11.2015 r. obejmująca działalność za okres 04.12.2014r. do 25.11.2015 r.

Działając na podstawie uprawnień określonych w Statucie Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej § 33 i § 34, Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący:

 • nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski

Członkowie:

 • nadinsp.  w   st. spocz. Ferdynand SKIBA
 • nadinsp. w st. spocz. Wiesław STACH

na podstawie przeglądu dokumentacji prowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia za okres 04.12.2014r. – 25.11.2015 r., stwierdza co następuje:

Komisja dokonała przeglądu dokumentacji Zarządu:

 •  protokołów z zebrań;
 •  korespondencji;
 •  dokumentacji finansowej

Dokumentację finansową Zarządu przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia Pan nadinsp. w st.spocz. Henryk TOKARSKI:

 •  książka ewidencji przychodów i wydatków;
 •  segregator zbioru faktur, opisanych z uzasadnieniem wydatku, podpisanych i zatwierdzanych przez dwóch uprawnionych członków Zarządu;
 •  listę członków ze stanem na dzień 25.11.2015 r.;
 •  wyciągi bankowe za okres objęty sprawozdaniem;
 •  wykaz wpłaconych i zaległych składek (dokument pomocniczy).

PRZYCHODY i WYDATKI przedstawił w sprawozdaniu Skarbnik Zarządu w poz.:

a) składki członkowskie za okres sprawozdawczy;

b) opłaty bankowe , i inne ujęte w pozycjach zapisów, /w tym wpłaty indywidualne-/mi. Konstancin-Jeziorna/;

SPRAWY SKŁADEK PZU po stronie wpływów i przekazów

Prowadzona jest w oddzielnej ewidencji dla każdej osoby korzystającej z ubezpieczenia w zapisie papierowym i elektronicznym zgodnie z wnioskiem z roku 2014,/nie podlegają kontroli przez Komisję Rewizyjną/.

Uprzejmie nadmieniam, że strukturę szczegółowych wydatków i przychodów przedstawił w swojej informacji Pan gen. w st. spocz. Henryk TOKARSKI.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia uważa za pilne, poinformowanie korzystających z ubezpieczenia w PZU o potrzebie szczegółowego zapoznania z uprawnieniami wynikającymi z przepisów ubezpieczeń.

DOKUMENTACJA ZARZĄDU

Stwierdza się, że dokumentacja prowadzona przez Zarząd, w tym ewidencja osobowa jest zabezpieczona w warunkach spełniających pełną ochronę danych osobowych. Niezbędne warunki w tym względzie zapewnia siedziba przy ul. Domaniewskiej 36/38 pok. 119 A.

Wszystkie zebrania Zarządu oraz spotkania z przedstawicielami innych organizacji są protokołowane.

Komisja zaleca założenie i prowadzenie przez Zarząd dziennika pism przychodzących i wychodzących oraz złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Aktualne pozostają wnioski zawarte w protokołach Komisji, przedstawionych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczych Stowarzyszenia w okresie poprzednich kadencji Zarządu.

Nie mniej ważnym jest przygotowywanie sprawozdania określającego realizację Uchwał przyjętych przez Walne Zebrania lub przekazywanie informacji o przyczynach rezygnacji z ich realizacji.

UWAGI

Przedstawiono informację z rozliczenie składek członkowskich ze stanem na dzień 25.11.2015.:

 •  dokumentacja pomocnicza wpłat składek w załączeniu,
 •  za bieżący rok nie opłaciło składek 10 Członków Stowarzyszenia.
 •  ogólna kwota zaległości na dzień 25.11.2015 r. wynosi: 3.600,00 PLN (trzy tysiące sześćset złotych).

WNIOSKI

Proponuje się przesłanie podziękowań Komendantowi Głównemu Policji za współpracę i wspieranie statutowych zadań stowarzyszenia w okresie drugiego roku IV kadencji Zarządu, tj. za lata 2014-2015 r.
Przekazanie imiennych wyrazów uznania i podziękowania za drugi rok IV kadencji Zarządowi i Panom Generałom współpracującym z Zarządem.
Komisja Rewizyjna wyraża uznanie dla pracy Zarządu i znaczące osiągnięcia pod kierownictwem gen. w/s.Adama RAPACKIEGO
Jednocześnie szczególne podziękowanie kierujemy wobec Pana gen. w st.spocz. Adama MULARZA za znaczące wsparcie przedsięwzięć związanych z X-łeciem Stowarzyszenia oraz Panu Zygmuntowi Andrzejowi KOWALCZYKOWI za znaczące zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia i jego Członków.

Komisja wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Generałów Policji RP, za okres objęty sprawozdaniem, tj. drugi rok IV kadencji w latach 2014/2015 r.

 

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura