Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Plan pracy Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Plan pracy Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej na okres IV kadencji 2014 – 2016

Zarząd Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił plan pracy na okres IV kadencji 2014 – 2016. Wiodącymi zadaniami są integracja środowiska generałów Policji oraz intensyfikacja współpracy m.in. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji, stowarzyszeniami.

Plan pracy

Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji

Rzeczypospolitej Polskiej

na okres IV kadencji 2014 – 2016

 

ZADANIA GŁÓWNE:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia.
 2. Intensyfikacja współpracy z :
  1. Komendą Główną Policji
  2. Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
  3. Stowarzyszeniami:
   1. Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych;
   2. Stowarzyszeniami Komendantów Policji; /Zarządami/,
   3. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach
   4. Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r.;
   5. Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach;
  4. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów;
  5. Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP;
  6. Klubem Generałów Wojska Polskiego, Klubem Generałów i Admirałów Straży Granicznej, Klubem Generałów Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz integracji środowiska generałów Policji (nadinspektorów, generalnych inspektorów)
 4. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania z roku 2013,2014.
 5. Podejmowanie zagadnień zgłaszanych w czasie Zebrań i zgłaszanych wniosków przez Generałów między Walnymi Zebraniami.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Lp. Zadania Termin

Wykonawca

 

Uwagi

 

 

1.

Zebrania Zarządu:

– projekt porządku zebrania

– projekty uchwał

– protokółowanie

ostatni czwartek miesiąca

/lub wg bieżących potrzeb/

 gen. A. Rapacki

gen. T. Budzik

gen. A .Mularz

gen. H. Tokarski

gen. L. Lamparski

/zał. terminy zebrań-zagadnienia/
2. Okresowe spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Komendantem Głównym Policji w sprawie:

– zapoznania z planem pracy na rok 2015,

– z uchwałami Walnych Zebrań Sprawozdawczych Stowarzyszenia IV kadencji,

– kontynuacja programu uzgodnień dot. upamiętniania funkcjonariuszy Policji Państwowej poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945 oraz historii PP.

– dostosowanie warunków pracy Zarządu do wzrostu podejmowanych zadań programowych,

 

 

 

raz na kwartał

 gen. A. Rapacki

gen. T. Budzik

gen. A. Mularz

gen. H. Tokarski

gen. L. Lamparski

gen. Michał Otrębski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia

 

3.

Aktywne uczestnictwo Panów Generałów reprezentujących Stowarzyszenie we władzach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP:

– bieżące zapoznawanie
Zarządu z zagadnieniami
podejmowanymi przez
władze Federacji;

– przygotowywanie notatek z omawianej problematyki do okresowych informacji przekazywanych do Panów Generałów przez Zarząd

wg planu Zarządu Federacji

 

 

raz na kwartał

 

 

 

gen. Michał Otrębski-Wiceprezydent Federacji;

gen. Zbigniew Chwaliński-członek Zarządu Federacji;

gen. Henryk Tokarski- członek Zarządu Federacji

Opracowywanie informacji do umieszczenia na stronie internetowej stowarzyszenia

z omawianej problematyki

w dziale aktualności,

 

4.

Uczestnictwo Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia w:

– Radzie Konsultacyjnej
Komendanta Głównego
Policji;

– dorocznych naradach kadry
kierowniczej Policji;

– mianowanych na pierwszy
stopień oficerski;

– uroczystych spotkaniach
organizowanych
w Komendzie Głównej Policji z okazji Święta Policji, Święta Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt
Wielkanocnych i innych;

wg planu KGP i bieżących uzgodnień gen. A. Rapacki

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Opracowywanie notatki. – opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej/foto/

w dziale aktualności,

– uczestnictwo w ustaleniach z KGP,

 

 

5.

Uczestnictwo Generałów – członków Stowarzyszenia: w analogicznych przedsięwzięciach realizowanych w Komendach Wojewódzkich Policji (współpraca z KWP) wg planu KGP Wszyscy generałowie,

gen. A. Rapacki

gen. T. Budzik

wg oddzielnego planu.

notatka z uczestnictwa do sekretariatu Zarządu

oraz serwis foto w ramach posiadanych możliwości,

 

6.

Współpraca Stowarzyszenia za zgodą Komendanta Głównego Policji z KomendantamiWojewódzkimi Policji i SzkółPolicyjnych w sprawie: wykorzystania potencjału intelektualnego Generałów- Członków Stowarzyszenia w szkolnictwie policyjnym i innych strategicznych zagadnieniach dla bezpieczeństwa publicznego wg planu i uzgodnień gen. A. Rapacki

gen. T. Budzik

gen. A. Mularz

wg oddzielnego planu

/załącznik/

 

7.

Współdziałanie z Komendantami Wojewódzkimi Policji w wykorzystaniu potencjału intelektualnego i doświadczenia w administracji państwowej, samorządowej oraz szkolnictwie ponad podstawowym (gimnazjalnym, szkolnictwie licealnym tzw. klasy policyjne oraz Uczelnie Wyższe); wg uzgodnień gen. A. Rapacki

gen. T. Budzik

oraz generałowie

ze SGP RP

 

8.

Integracja środowiska policyjnego:

– współdziałanie z ZG SEiRP w organizacji okresowych spotkań przedstawicieli Zarządów Stowarzyszeń i Fundacji policyjnych w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji wybranych przedsięwzięć; – uczestnictwo w dorocznych Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego;

– organizacja integracyjnych spotkań koleżeńskich;

– organizacja uroczystych spotkań z Jubilatami: listy gratulacyjne, upominki,/?/

– spotkania Zarządu z Panami Generałami zgłaszającymi akces do Stowarzyszenia;

– zapoznawanie się z sytuacją członków Stowarzyszenia w celu udzielenia ewentualnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych;

– przesyłanie życzeń i pozdrowień do Panów Generałów z okazji Święta Policji, Bożego Narodzenia Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych, urodzin ,itd. uczestnictwo w XIV Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej w Częstochowie

raz na 4 miesiące

wrzesień

czerwiec

w roku 2015

wg zgłoszeń

i planu spotkań

wg kalendarza na 14 dni przed świętem

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

gen. A. Rapacki

gen. A. Mularz

gen. T. Budzik

gen. T. Budzik gen. A. Mularz

gen. A. Mularz

sekretariat

 

 

 

 

 

gen. T. Budzik

Fundacja nagrody rzeczowej
 

9.

Kontynuacja przedsięwzięć w zakresie strony internetowej:bieżące umieszczanie materiałów informacyjnych, wyznaczenie odpowiedzialnego za dostarczanie mat. akceptowanych przez Zarząd,

 

wg planu /na bieżąco/ gen. T. Budzik

Z.A.Kowalczyk

Współpraca z

nadkom. Michałem Wiśniewskim

 

10.

Wydawanie okresowych komunikatów: o realizowanych zadaniach przez Zarząd, w sprawach wewnętrznych do wyłącznej wiadomości Członków Stowarzyszenia /strona tylko wyłącznie do wiadomości Generałów /hasła indywidualne/ gen. T. Budzik

gen. A. Mularz

na bieżąco

strona internetowa

 

 

/propozycja do opracowania/

 

11.

Kontynuacja przedsięwzięć w wydaniu książki „Policja. Generałowie Policji”.

 

wg uzgodnień gen. A. Rapacki

gen. H. Tokarski

Plan wydania, bieżąca współpraca z autorem, koszty, plan promocji ,itd…
12. Opracowywanie wniosków w sprawie uhonorowania medalami:

„Za Zasługi dla Policji”

„Pro Memoria”, ”Pro Patria”,

„Gloria Artis,” inne,

zgodnie z uchwałą Zarządu

i wnioskami

do 30.03.

 

gen. A. Mularz

Z. Kowalczyk

 

Uchwała Zarządu
13. Opracowanie projektu medalu za wybitne zasługi dla SGP RP, do 30.03 gen. A. Mularz

+ Zespół

 

 

 

-koszty

– opracowanie wzoru: medalu, wstążki, dokumentu/uchwały -podstawy uhonorowania/, uchwały Zarządu zatwierdzającej projekt, ustalenie kosztów, złożenia zamówienia…

 

14.

Klasyfikowanie materiałów zdziałalności Stowarzyszenia do umieszczania na stronie w internetowej

 

na bieżąco gen. T. Budzik, Z. Kowalczyk notatka informacyjna,

zapis w dzienniku

 

16.

Okresowe przeglądy dokumentacji przychodów i wydatków Zarządu raz na kwartał gen. H. Tokarski Z. Kowalczyk sporządzenie notatki
 

17.

Opracowanie szczegółowych planów realizacji zadań przygotowujących Walne Zebranie Sprawozdawcze w roku 2015 oraz comiesięczne zebrania Zarządu do 10.10. 2015. gen. A. Mularz

Z. Kowalczyk

lista zarządu,

zaproszenia,

lista gości,

lista uczestników,

sporządzanie protokołu

projekt zebrania.

18.

 

 

 

Podjęcie uchwały zatwierdzającej:

– zakres zadań Zarządu;

– zakres zadań Komisji Rewizyjnej;

Na rok 2015

do 30.03.15

 

 

gen. A. Mularz. gen. H. Tokarski

Z. Kowalczyk

 

gen .Michał

Otrębski

Opracować indywidualne zakresy czynności członków Zarządu,/uchwała zarządu/

 

Opracować indywidualne zakresy czynności członków

Komisji Rewizyjne.

Uchwała Walnego Zebrania

19. Opracowanie planu przychodów i wydatków Zarządu na rok 2015. do 15.02.15 gen. H. Tokarski

Z.A. Kowalczyk

Zebranie potrzeb finansowych do planowanych przedsięwzięć,

Stan gotówki na początku, wpływy ze składek członkowskich, inne…

 

20.

Przekazywanie listów gratulacyjnych do:

– nowo mianowanych nadinspektorów Policji

oraz zaproszeń do Stowarzyszenia

 Lipiec /lub wg potrzeb/ gen. A. Rapacki gen. A. Mularz

Z.A. Kowalczyk

Opracowanie wzoru certyfikatu, legitymacji, laudacji, scenariusza uroczystego przyjęcia, uchwały w spawie przyjęcia, itp.;
 

21.

Jubileusze Generałów w roku 2015 zgodnie z terminarzem gen. A. Mularz

Z.A. Kowalczyk

opracowanie wykazu, /załącznik do planu pracy/
 

22.

Przesłanie listów gratulacyjnych w roku 2015 wg terminarza /planu pracy/. wg ustaleń gen. A.Rapacki

Z. Kowalczyk

Na 14 – dni przed Dniem Jubileuszu
 

23.

Analiza terminowości wpłat składek członkowskich, PZU oraz przegląd dokumentacji przychodów i wydatków, raz na kwartał gen. H. Tokarski

Z. Kowalczyk

– informacje dla zarządu
 

24.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych i sesjach popularnonaukowych, itp. organizowanych przez szkolnictwo policyjne i cywilne. wg uzgodnień gen. A. Rapacki

gen. A. Mularz

przedstawiciele Stowarzyszenia

-wg nadsyłanych zaproszeń,

– notatka do Internetu,

25. Wyjazdowe zebrania Zarządu w wybranych jednostkach organizacyjnych Policji. wg uzgodnień Zarząd -m.in. promocja wydawnictwa,

-poznanie problematyki i warunków służby, itp…

26. Zakupy symbolicznych nagród dla jednostek /oraz uczelni/objętych patronatem. wg ustaleń wg gen. T. Budzik

gen. H. Tokarski

opracowanie certyfikatów /dyplomów/ pism gratulacyjnych, itp…
27. Realizacja wstępna zadań dotyczących porozumienia ze Stowarzyszeniami w zakresie opracowania programu wynikającego z podpisanego porozumienia dnia 4 grudnia 2014 r. wg planu gen. Z. Chwaliński

gen. A .Mularz

/w Konstancinie-Jeziornej/
28. Uczestnictwo w finałach konkursów./szkoły objęte patronatem , raz na kwartał wyznaczeni,

gen. H. Tokarski

Z.A. Kowalczyk

koszty delegacji,

koszty nagród,

29. Ustalenie terminów

i opracowanie tematyki zebrań Zarządu oraz preliminarza przychodów i wydatków w roku kalendarzowym 2015.

do 05.02. 05.02.2

do 05.02.

gen. A. Mularz gen. H. Tokarski

Z. Kowalczyk

-terminarz zebrań i zagadnienia

 

30. Sporządzenie projektu planów realizacji zadań dot.: Walnego Zebrania Sprawozdawczego/Uchwały/. wg ustaleń do 10.09. gen. A .Mularz

Z.A. Kowalczyk

Wyznaczenie zadań dla poszczególnych realizatorów

wynikających z potrzeb programu,

-zadania przygotowujące sprawne przeprowadzenie,

31. Kontynuacja współpracy programowej z PaT-em oraz wszechstronne wspieranie realizowanych zadań i podejmowanych projektów. wg planu

Pat-u

gen. T. Budzik bieżące informowanie Zarządu o podejmowanych przez PaTprzedsięwzięciach, opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej o zakresie współpracy programowej,
32.  Przegląd podpisanych porozumień: a) z Komendą Główną Policji:

– o współpracy;

– o udostępnieniu lokalu.

 

b) z ZG NSZZP.

– o efektach współpracy

do 30.04. gen. A. Mularz analiza efektów współpracy,

-wypracowanie wniosków,

33. Nadanie Uchwałom przyjętym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia

Generałów Policji RP w dniu 04.12.2014 r „strony” formalnej. /od 01 do 18/

/opracowanie/

do 30.01.br gen. A. Mularz

Z. Kowalczyk

 -terminowe realizowanie uchwał,
34. Dopracowanie znowelizowanego Statutu

Stowarzyszenia.

raz 15.05.br. gen. T. Budzik

 

Komisja Statutowa

przygotowanie niezbędnych załączników i przesłanie całej dokumentacji do KRS – u,

– Pomoc prawna

 B. pilne !

– techniczne przygotowanie dokumentacji

35. Przekazywanie do Panów Generałów w każdym miesiącu niezbędnej korespondencji /min. miesięcznik 997/  raz w miesiącu Z. Kowalczyk wg. potrzeb,

koszty

36. Opracowanie dokumentacji

do KRS – u w sprawie zmiany w składzie Zarządu – Wybory

z 04.12.2013

z 04.12.2014

gen. A. Mularz

Z. Kowalczyk

 Przygotowanie niezbędnej/obowiązującej/ dokumentacji,

– Pomoc prawna,

 B. pilne !

-techniczne przygotowanie dokumentacji,

37. Wydzielenie konta w Banku PEKAO SA dla Generałów korzystających z ubezpieczenia w PZU SA.

/subkonto/

Od.01.01.2015 Z Kowalczyk Prowadzenie subkonta.

Rozliczanie do 23.każdego miesiąca

Powiadomienie o dokonanej zmianie konta ubezpieczonych,

-Przesłanie informacji do nowoprzyjętych Generałów

-o warunkach ubezpieczenia.

38. Wykonanie ks. bp. Józefowi Guzdkowi albumu fotograficznego

oraz przygotowanie wpisów /opisów fot./

do 25.02.2015 Z. Kowalczyk koszty
39. Uczestnictwo delegacji Zarządu w spotkaniu z ks. bp. Józefem Guzdkiem 18.03.2015 gen .A. Rapacki

Z. Kowalczyk

 Upominek,

Wiązanka kwiatów

40. Bieżące prowadzenie dziennika pism otrzymanych/wysłanych/ oraz wykonanych na bieżąco Z. Kowalczyk
41. Uporządkowanie dokumentacji osobowej, Panów Generałów teleadresowej, internetowej,

oraz adresowej Stowarzyszeń współpracujących ze SGP RP,/wybranych VIP-ów/

Do 15.06.15 Z. Kowalczyk -deklaracji członkowskich

– aktualizacja adresów telefonów, „emaili”.

 

 

 

S E K R E T A R Z                                                       P R E Z E S

 

gen.w st.spocz.Adam Mularz             gen.w st.spocz.Adam Rapacki

 

 

Przyjęli do wiadomości:

gen. Tadeusz Budzik………………………

gen. Henryk Tokarski……………………..

gen. Leszek Lamparski…………………….

 

Komisja Rewizyjna:

gen. Michał Otrębski ………………………

gen. Wiesław Stach…………………………

gen. Ferdynand Skiba………………………

 

Plik do pobrania:

Plan pracy Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej na okres IV kadencji 2014 – 2016

 

 

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura