Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i uhonorowania doroczną nagrodą „szablą generalską”

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i uhonorowania doroczną nagrodą „szablą generalską”

/Projekt/

Uchwała Nr.06/2015

Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ……………….. 2015 r.

w sprawie  ustanowienia i uhonorowania  doroczną  nagrodą

SZABLĄ  GENERALSKĄ

Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej Nr.10/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie uhonorowania za wybitne osiągnięcia doroczną  nagrodą-postanawia się co następuje:

 1. Ustanawia się  doroczną nagrodę pn:  Szabla  Generalska  za  wybitne osiągnięcia   w  kierowaniu Komendą Powiatową Policji, Komendą Miejską Policji lub Komendą Rejonową Policji.
 2. Wniosek o nadanie  Szabli Generalskiej  może złożyć  komendant wojewódzki policji, komendant stołeczny policji, przedstawiciele samorządu terytorialnego, upoważnieni przedstawiciele organizacji społecznych /wg. wzoru-zał.nr.01/06.
 3. Złożenie wniosku przez komendanta wojewódzkiego, samorząd terytorialny, organizację społeczną dotyczy  tylko jednego kandydata w ciągu roku.
 4. Szablą  Generalską może być uhonorowany  oficer Policji, który pełni  funkcję Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Rejonowego Policji.
 5. Komendant wyróżniony nagrodą powinien:
  • wykazać się wyjątkowymi dokonaniami jako wybitny oficer, kierujący jednostką, mogący służyć za wzór dla całej kadry policyjnej,
  • przestrzegać najwyższe zasady etyczno-moralne,
  • dobrze współpracować ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami zewnętrznymi,
  • wdrażać nowatorskie rozwiązania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wszelkich patologii,
  • dbać o rozwój własny i podległych funkcjonariuszy, pracowników,
  • osiągać bardzo dobre wyniki w służbie,
  • utrzymywać dobrą atmosferę wśród funkcjonariuszy i pracowników zarządzanej jednostki,
  • swoją pracą zawodową i działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniać się do umocnienia bezpieczeństwa obywateli.
 6. Szablę  nadaje Kapituła. Skład kapituły określa załącznik nr.02/10,
 7. Wzór  szabli  wraz z oprzyrządowaniem  stanowi  załącznik nr.03/10,
 8. Wzór certyfikatu  potwierdzającego uhonorowanie  określa załącznik  Nr.04/10,
 9. Funkcjonariusz wyróżniony Szablą Generalską może być pozbawiony  wyróżnienia , jeżeli został  skazany prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo  popełnione  umyślnie,
 10. Kapituła prowadzi  ewidencje wyróżnionych, wniosków  i  protokołów  z posiedzeń  i  postanowień.
 11. Zarząd zapewni uroczystą oprawę  ceremonii wręczenia Szabli Generalskiej zgodnie z Ceremoniałem policyjnym.
 12. Zarząd prowadzi ewidencję wyróżnionych funkcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

S E K R E T A R Z                                                                    P R E Z E S

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura