Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji RP – 2 grudnia 2015 r.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji RP – 2 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji RP
02 grudnia 2015 roku

 

W dniu 02 grudnia 2015 roku o godzinie 11: 30, odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Generałów Policji RP, zgodnie ze statutem, wymienionego Stowarzyszenia.

Godzina 11: 30, była drugim wyznaczonym terminem, na przeprowadzenie zebrania.

Termin pierwszy był wyznaczony na godzinę 11: 00, w tym samym dniu, nie został dotrzymany z uwagi, na frekwencję niższą niż 50% ogółu członków Stowarzyszenia, co powodowało brak zdolności zebrania do podejmowania uchwał.

Zebranie otworzył przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, gen. w stanie spoczynku Adam Rapacki, który zaproponował i poddał pod głosowanie:

 1. Program zebrania (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu);
 2. Wybór, przedstawiając odpowiednio kandydatury, rekomendowane na te funkcje przez Zarząd Stowarzyszenia:
 • Przewodniczącego zebrania, proponowany: nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki;
 • Protokolanta, propozycja: nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
 • Komisji mandatowej i jednocześnie skrutacyjnej: nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak i Zdzisław Stopczyk;
 • Komisji uchwał i wniosków: nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński i Andrzej Trela.

Porządek zebrania oraz wymienione wyżej propozycje Prezesa zostały przyjęte jednogłośnie przez zebranie.

Komisja skrutacyjna i mandatowa, po zapoznaniu się z listą obecności członków stowarzyszenia na walnym zebraniu, biorąc pod uwagę rozpoczęcie go w drugim terminie, stwierdziła, że jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu z przebiegu zebrania.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania, odpowiednio zrealizowane zostały, kolejno, następujące jego etapy:

 1. Nadinsp. w st. spocz. A. Rapacki, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 04. 12. 2014. – 02. 12. 2015 r. Sprawozdanie zostało załączone, jako kolejny załącznik do protokołu z przebiegu zebrania.
 2. Nadinsp. w st. spocz. H. Tokarski, przedstawił, informację o stanie finansów Stowarzyszenia Generałów Policji RP według stanu na dzień 25 listopada 2015 roku. Informacja stanowi załącznik do protokołu z zebrania.
 3. Nadinsp. w st. spocz. T. Budzik, przedstawił udział Stowarzyszenia w profilaktycznym programie PAT, który reprezentował w imieniu Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Pisemna informacja z przedstawionej działalności, została załączona do niniejszego protokołu.
 4. Nadinsp. w st. spocz. Z. Chwaliński, omówił, przestawiając szczegółową informację, działalność funkcjonującego w Stowarzyszeniu zespołu ds. tradycji. Treść informacji wraz z wynikającymi z tej działalności wnioskami stanowi załącznik do protokołu zebrania.
 5. Nadinsp. w st. spocz. F. Skiba, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Jak podkreślił w sprawozdaniu Komisja pozytywnie oceniała działalność Zarządu za miniony rok. Wniósł, zatem o przyjęcie, wymienionych wyżej sprawozdań i informacji oraz o udzielenie absolutorium zarządowi.
 6. Nadinsp. w st. spocz. A. Rapacki, zapoznał zebranych z wnioskiem Zarządu o przyjęcie w poczet honorowych członków Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Biskupa Polowego Wojska Polskiego – gen. bryg. Józefa Guzdka. Wniosek wraz z uzasadnieniem, zostaje załączony do niniejszego protokołu. Następnie przewodniczący zebrania, zarządził głosowanie nad wymienionym wyżej wnioskiem. Uczestnicy zebrania jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyjęciu Biskupa Polowego Wojska Polskiego – gen. bryg. Józefa Guzdka w poczet honorowych członków Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Uchwała stanowi załącznik do protokołu zebrania.
 7. Nadinsp. w st. spocz. Z. Chwaliński, zapoznał zebranych z wnioskiem Zarządu o przyjęcie w poczet honorowych członków Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Kapelana Policji Poznańskiej – ks. prałata Stefana Komorowskiego. Wniosek i jego uzasadnienie, stanowi załącznik do protokołu zebrania. Następnie przewodniczący zebrania, zarządził głosowanie nad wymienionym wyżej wnioskiem. Uczestnicy zebrania jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyjęciu ks. prałata Stefana Komorowskiego w poczet honorowych członków Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Uchwała stanowi załącznik do protokołu zebrania.
 8. W dyskusji, jako kolejnym punkcie programu zebrania, głos zabrali, następujący uczestnicy zebrania, poruszając, odpowiednio tematykę: nadinsp. E. Grabowski, zwrócił uwagę, na potrzebę podjęcia bardziej ofensywnej działalności informacyjnej, postulując rozważenie utworzenia własnego wydawnictwa (biuletyn lub inna forma); nadinsp. A. Mularz zaproponował przeanalizowanie zakresu ubezpieczenia w PZU członków stowarzyszenia, pod katem efektywności. Udział w dyskusji kolejnych uczestników zebrania miał charakter porządkowy i okolicznościowy,  nie dotyczył problematyki merytorycznej.

Biorąc pod uwagę treść, wymienionych wyżej sprawozdań i informacji, w szczególności, wynikających z nich wniosków i postulatów oraz treść wystąpień w ramach dyskusji, komisja wniosków i uchwał opracowała projekt uchwały walnego zebrania.

Z treścią projektu uczestników zebrania zapoznał przewodniczący komisji uchwał

i wniosków nadinsp. Zbigniew Chwaliński.

Przedstawioną treść proponowanej uchwały przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie. Uchwała w przedstawianej formie została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Stanowi załącznik do protokołu zebrania.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: nadinsp. w st.spocz. Henryk Tokarski.      

 

 Pliki do pobrania

sprawozdanie prezentacja

 

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura