Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Sprawozdanie Zarządu SGPRP II kadencji na zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres od 21.09.2007 r. do 15.10.2010 r.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji na zebranie sprawozdawczo-wyborcze za okres od 21.09.2007 r. do 15.10.2010 r.

Zarząd Stowarzyszenia Generałów działał w/w wymienionym okresie w niezmienionym składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 21.09.2007 roku:
1. gen. Leszek Szreder – prezes
2. gen. Adam Rapacki – wiceprezes
3. gen. Edward Kłosowski – sekretarz
4. gen. Marek Hebda – skarbnik
5. gen. Zdzisław Marcinkowski – członek

W tym czasie odbywały się regularne comiesięczne posiedzenia Zarządu na których omawiane były aktualnie realizowane zadania, a także podejmowano decyzje (uchwały o ile wymagał tego statut) w ważnych dla Stowarzyszenia kwestiach.

Starano się tak organizować posiedzenia Zarządu, zawsze w siedzibie na ul. Domaniewskiej w Warszawie, aby mogła uczestniczyć w nich wymagana statutem liczba członków . Jedynie w okresie wakacyjnym /lipiec i sierpień/ nie było posiedzeń .

Dobór tematów korespondował z przyjętymi w uchwale Walnego Zebrania tematami do realizacji.

Za sprawę nadrzędną uznano utrzymanie więzi wewnętrznych w środowisku naszego Stowarzyszenia.

Miedzy innymi w tym celu w dniach 20-21 czerwca 2008 r. odbyło się w Szczawnicy spotkanie Zarządu z członkami Stowarzyszenia z terenów Polski południowej.

Spotkanie miało charakter integracyjny. Jego uczestnicy wymieniali poglądy z okresu służby , akcentując dalszą potrzebę wymiany poglądów mogących służyć integracji całego środowiska stowarzyszeń działających w resorcie spraw wewnętrznych.

Jednym z istotnych problemów poruszanych w czasie dyskusji to m.in. nie wykorzystywanie ogromnego potencjału intelektualnego członków Stowarzyszenia w działaniach poszczególnych rodzajów policyjnych służb. Nie bez znaczenia też był walor krajoznawczy w postaci spływu Dunajcem.

Spotkanie o podobnym przebiegu planowane było w 2010r.w północnej części Polski , w którym mieli brać udział Panowie Generałowie z tej części kraju.

Odbyć się miało w Poznaniu, a dobrym momentem do jego organizacji były przygotowane przez Fundację Asekuracja, której przewodniczy gen. Z. Smolarek, przy udziale tamtejszej KWP w dniach 14-15 maja 2010 roku uroczystości odsłonięcia pomnika pamięci poległych i pomordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej w latach 1939-1945 przez wojska hitlerowskie i armię radziecką w związku z przypadającą w tym roku 70 rocznicą Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystość była ze wszech miar udaną i podniosłą , Stowarzyszenie było reprezentowane przez generałów I. Wachowskiego i Z. Centkowskiego . Byliśmy również reprezentowani przez generała H. Tokarskiego na towarzyszącej tym uroczystościom konferencji naukowej.

Niestety samo spotkanie integracyjne w szerokim gronie , które planowane było po tych uroczystościach nie doszło do skutku ze względu na znikome zainteresowanie członków naszej organizacji .Dobrą tradycją sprzyjającą również wewnętrznej integracji , utrzymywaną od początku istnienia Stowarzyszenia, jest przekazywanie naszym członkom listów gratulacyjnych i upominków. Okazją ku temu są okrągłe daty urodzin , imienin , lub też inne ważne wydarzenia w życiu każdego z nas. Świadczy to dobrze w wymiarze ludzkim o pamięci dla tych , którzy mają swoje chwile życiowej radości i satysfakcji. Gotowi jesteśmy też w miarę swoich możliwości do wsparcia materialnego naszych członków. W okresie objętym sprawozdaniem nie było potrzeby udzielania pomocy finansowej gdyż nikt się o nią nie zwracał.

Znaczącą rolę w działalności naszego Stowarzyszenia zajmowała tematyka promocji Policji.

Należy tu na wstępie zaakcentować ważne wydarzenie dające podstawę formalną do takich działań a mianowicie w dniu 14.02.2008 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a Stowarzyszeniem Generałów Policji. W czerwcu 2008r. Stowarzyszenie Generałów Policji RP i Stowarzyszenie „Muzeum Policji” w Kielcach przy udziale Komendy Głównej Policji zorganizowało promocje pierwszego wydania „Policyjnego Magazynu Histoiycznego – Policjanci”. W promocji uczestniczyli m.in.:
Komendant Główny Policji – Pan gen.insp. Andrzej Matejuk
I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Arkadiusz Pawelczyk
liczne grono zaproszonych gości reprezentujących środowiska uczelni warszawskich, dziennikarzy, stowarzyszeń policyjnych i inne grupy zawodowe. Biorąc pod uwagę, że 2009 był rokiem szczególnym dla Policji ze względu na przypadającą w lipcu 90-tą rocznicę powstania formacji, Zarząd Stowarzyszenia skoncentrował swoje zasadnicze działania na włączeniu się w przygotowanie godnych jej obchodów.

Podjęto się dwóch zasadniczych tematów:
1. przygotowania wydawnictwa „ Komendanci Główni Policji 1918-2009 ”
2. opracowania i wydania wspólnie z KGP pamiątkowych ceramicznych tablic, jedną poświeconą 90-tej rocznicy powołania Policji, drugą poświeconą Stowarzyszeniu Policji.
Należy stwierdzić z satysfakcją, choć nie obyło się po drodze bez kłopotów, że te dwa zasadnicze przedsięwzięcia zostały zrealizowane.
Wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie na dzień 24 lipca 2009 roku przygotowano po raz pierwszy w historii tak kompletne wydanie. Wielka w tym zasługa Pana prof. P. Majera ,pod którego redakcja ukazała się ta pozycja. Warto też odnotować iż część biografii została napisana przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia gen. Leszka Szredera. Nieoceniony trud organizacyjny włożył w jej wydanie Prezes Zarządu , który na każdym etapie powstawania książki dbał o to aby dopiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik.

Należy w tym miejscu także serdecznie podziękować Panom generałom : Zdzisławowi Centkowskiemu i Zenonowi Smolarkowi, którzy w imieniu poznańskiego Stowarzyszenia przekazali 5 tysięcy zł. na druk książki. Natomiast wyjaśnienia wymaga w tym miejscu sprawa planowanego kolejnego wydawnictwa, książki „Generałowie Policji 1919-2009”. Zarząd nie podjął tego tematu zważywszy na jego obszerność biograficzną.

Jednak wszystko wskazuje na to , że uda się tę pozycję wydać ale autorem będzie policjant-historyk z KPP skłonny przy naszej współpracy podjąć się tego dzieła.

Dzięki ówczesnemu zastępcy Komendanta Głównego Policji gen. Arkadiuszowi Pawełczykowi zamówiono w fabryce płytek ceramicznych „Paradyż” darmowe wykonanie płytek okolicznościowych tzw. „złotej kolekcji” Dla kierownictwa Komendy Głównej były to płytki z wizerunkiem godła Państwowego i napisem Policja 1919-2009 a dla Stowarzyszenia płytki z wizerunkiem naszego logo. Dzisiaj możemy powiedzieć, iż jest to ceniona pamiątka zarówno dla panów generałów jak i dla KGP.

Kontynuując ten watek należy odnotować udział członków Stowarzyszenia, panów generałów w uroczystych obchodach 90 rocznicy powstania Policji na terenie kraju w różnych jednostkach policji. W centralnych uroczystościach w Warszawie na Placu Piłsudskiego wzięli udział generałowie : L. Lamparski, T. Budzik , L. Szreder składając wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W uroczystościach z udziałem Wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny i Wiceministra gen. Adama Rapackiego na ul. Domaniewskiej podczas wręczania odznaczeń, wyróżniony został Złotą Odznaka za Zasługi dla Policji gen. Leszek Szreder . W tym roku na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w miesiącu październiku odznaczenia „Zasłużony dla Policji” otrzymali:
gen. E. Kłosowski, ks. St. Kondrak , ks. W. Kowalewski i Prezes ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Z. Czarnecki.

Istotnym faktem godnym odnotowania jest powstanie w styczniu 2009 roku Komitetu Założycielskiego , którego celem było powołanie do życia Federacji Służb Mundurowych.

W skład Komitetu weszło sześć organizacji służb mundurowych, wojska, policji, służby więziennej i straży pożarnej /są to Związek byłych Żołnierzy i Oficerów WP , Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Więziennictwa oraz nasze Stowarzyszenie/. Przypominam, że Zarząd naszego Stowarzyszenia przyjął uchwałę o delegowaniu do Komitetu Założycielskiego generałów: L. Szredera , L. Lamparskiego i H. Tokarskiego.
Po wielu pracach nad statutem został on złożony w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy celem zarejestrowania Federacji. Po jej zarejestrowaniu na początku kwietnia 2010 roku odbył się I Kongres Federacji, który przyjął Uchwałę Programową i wybrał pierwsze władze . W skład Zarządu Federacji weszli reprezentanci SGP generałowie L. Lamparski i L. Szreder, który jednocześnie pełni funkcję wiceprezydenta Federacji. Prezydentem Federacji został przedstawiciel wojska gen. A. Rębacz.

Godnym uwagi jest to, że w dalszym ciągu wielu naszych członków jest nauczycielami akademickimi na różnych uczelniach. Ponadto wielu z nas przez ten okres trzech lat brało udział w licznych konferencjach naukowych, sympozjach i obradach różnych gremiów mając okazję do prezentacji zagadnień z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wzorem lat ubiegłych starał się Zarząd przekazywać Panom Generałom wiedzę o swoich działaniach przesyłając stosowne „informacje”. Ponadto systematycznie wysyłana była do wszystkich członków gazeta „Policja 997”.

Jesienią 2008 roku spotkał się Zarząd Stowarzyszenia z przedstawicielami Klubu Generałów Wojska Polskiego. Omówiono propozycje współpracy obu organizacji. Klub Generałów WP zaproponował nam udział w kilku organizowanych przez nich wycieczkach. Brak zainteresowania z naszej strony. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia na zaproszenie kierownictwa Komendy Głównej Policji uczestniczyli w uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych przez sama Policje bądź z jej udziałem. Jesteśmy na przykład co roku obecni podczas policyjnych pielgrzymek do Częstochowy. Stałymi reprezentantami Stowarzyszenia są generałowie T. Budzik i F. Skiba. Zarząd Stowarzyszenia zadeklarował także poparcie dwóm inicjatywom środowisk Służb Mundurowych, które znalazły wyraz w listach skierowanych do Marszalka Sejmu RP B. Komorowskiego:
1. list z 12 listopada 2008 r. będący protestem, stanowiskiem organizacji emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych w sprawie propozycji ograniczenia nabytych uprawnień emerytalnych. ( 7 organizacji)
2. list z 20 lipca 2009 r. o poparcie inicjatywy budowy po raz pierwszy w historii symbolicznego pomnika ku czci Policji. Miałby on stanąć w Warszawie w parku obok KGP. (4 organizacje) W odpowiedzi udzielonej przez Urząd Miasta Warszawy niestety nie wyrażono zgody na taką lokalizację pomnika. Na koniec wartym odnotowania jest fakt, iż w tym roku przed wakacjami Prezes Zarządu podpisał z przedstawicielem Biura Logistyki KGP umowę najmu pomieszczeń biurowych w których mieści się Stowarzyszenie.

Panowie Generałowie przed podsumowaniem dokonań Zarządu w tych trzech latach koniecznym staje się wymienienie jeszcze dwóch nazwisk , które od początku w ogóle istnienia Stowarzyszenia stały za każdym naszym działaniem przez sześć lat, a są to sekretarz Zarządu gen. E. Kłosowski i wspierający nasze Stowarzyszenie pan Z. Kowalczyk. To dzięki ich codziennej pracy mogliśmy przeprowadzić wszystkie przyjęte cele i zamierzenia. Zarząd stowarzyszenia podkreśla, że:
1. W okresie sprawozdawczym nastąpił dalszy wzrost liczby członków Stowarzyszenia.
2. Utrzymano na wysokim poziomie aktywność zarówno Zarządu Stowarzyszenia, jak też członków. Ma to istotne znaczenia dla integracji naszego środowiska.
3. Pozytywnie ocenia się otwartą postawę kierownictwa KGP do działalności Stowarzyszenia, wyrażoną wielokrotnymi i częstymi kontaktami osobistymi oraz zainteresowaniem się działalnością Stowarzyszenia. Zarząd przyjmuje to
jako akceptację naszej działalności.
4. Dzięki zaangażowaniu Zarządu i członków organizacji przeprowadziliśmy i zakończyliśmy pozytywnie kilka wartościowych przedsięwzięć.

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia dziękuję Panom Generałom za dobra współpracę w okresie całej kadencji Zarządu. Wyrażam przekonanie, ze Panowie Generałowie zechcą w dyskusji podjąć tematy, które powinny znaleźć się w centrum uwagi nowego Zarządu na kolejne lata.

Warszawa 08.10.2010 rok

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura