Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji za okres od 30.11.2012 r. do 30.11.2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji za okres od 30.11.2012 r. do 30.11.2013 r.

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowni Państwo !

Zarząd Stowarzyszenia wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 15 października 2010 roku w składzie:

1. gen. Leszek Lamparski – prezes

2. gen. Adam Rapacki – wiceprezes

3. gen. Tadeusz Budzik – członek Zarządu /od czerwca 2012 r. sekretarz

4. gen. Henryk Tokarski – skarbnik

5. gen. Edward Kłosowski – sekretarz do czerwca 2012 r.

realizował zadania wynikające z uchwał Walnych Zebrań, wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz przyjętego przez Zarząd Planu pracy na lata 2011/2013 i nowelizacji przedsięwzięć wynikających z uchwał i bieżących potrzeb.

Za sprawę nadrzędną uznano niezbędne utrzymywanie więzi wewnętrznych w środowisku naszego Stowarzyszenia i współpracę z Komendą Główną Policji.

 

Miedzy innymi celowi temu służyły:

– doroczne spotkania – Walne zebrania;

– spotkania środowiskowe

– tradycyjne spotkania wigilijne i wielkanocne ;

– gratulacje i upominki przekazywane jubilatom;

– życzenia świąteczne i noworoczne;

– kontakty telefoniczne i e-mailowe;

– przesyłany każdego miesiąca policyjny miesięcznik „997”;

Spotkania organizowane przez Panów Generałów z własnej inicjatywy. Spotkania takie, dobrze służą utrzymaniu więzi środowiskowej. Są właściwie postrzegane przez „policyjną rodzinę”.

Inny charakter ma obecność naszych delegacji i przedstawicieli w uroczystościach patriotycznych, organizowanych przez Komendę Główną Policji, Komendy Wojewódzkie Policji, szkolnictwo policyjne, jak:

– Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej;

– Święto Policji (w KSP i KWP)

– inauguracja Roku Akademickiego w WSPol Szczytno;

– Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

Coroczna obecność naszych delegacji w kolejnym /XI, XII, XIII/ Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej w Częstochowie i wręczanie ufundowanych przez Zarząd Stowarzyszenia nagród rzeczowych zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu oraz akceptowanym programem przez Walne Zebrania. Zajęcie miejsc w tych turniejach, określone jest w protokole Komisji Konkursowej organizatorów, indywidualnie dla każdego uczestnika turnieju /w tym zawodników/policjantów/również z innych państw-uczestników tego Turnieju, zgodnie z wymogami regulaminu dla tego rodzaju zawodów.

Uważam uczestnictwo delegacji naszego Stowarzyszenia w tych wydarzeniu za ważne i dobrze służące promocji policyjnych działań i wizerunku Stowarzyszenia.

Wydaje się słusznym kontynuacja takich przedsięwzięć z naszym udziałem oraz rozważenie włączenia się z różnorodnymi formami uhonorowań w Policyjnym Turnieju Par Patrolowych Roku czy też Policjanta Ruchu Drogowego. Głębszego przeanalizowania wymaga wnioskowane przyznawanie dorocznej nagrody indywidualnej, proponowanej przez Pana gen. Mularza, a przyjętej uchwałą przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 4 grudnia 2012 r. Wymaga to jednak opracowania regulaminu, uzgodnień tych założeń z Komendą Główną Policji i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.

Nadal pozostaje pomysł niepodjętych „dorocznych” uhonorowań za indywidualne wybitne osiągnięcia w służbach m.in. w :

– kryminalistyce,

– ruchu drogowym,

– informatyce, publicystyce itp.

Oczywiście są to tylko sugestie, które należałoby „rozpracować” i wspólnie z innymi organizacjami a przede wszystkim przy współpracy z Komendą Główną Policji „uruchomić”.

Wymienione propozycje przedstawiam pod rozwagę Panom Generałom.

Jednym z istotnych problemów, które nadal nie znajdują odzwierciedlenia w praktycznych działaniach, wielokrotnie poruszanych przez Panów Generałów na spotkaniach i dyskusjach, to m.in. nie wykorzystywanie ogromnego potencjału intelektualnego Członków naszego Stowarzyszenia.

Pragnę uprzejmie poinformować, że podjęto działania, mogące przynieść oczekiwane rezultaty w wydaniu opracowania „ Policja. Generałowie Policji”- tytuł roboczy. Na przesłane ankiety niezbędne do opracowania tego wydawnictwa, wpłynęło dopiero osiemnaście odpowiedzi. Mimo, że ankiety przesłano do wszystkich Panów Generałów Policji /Milicji/. Również do Panów Generałów nie będących Członkami naszego Stowarzyszenia. Licząc liczbowo – wysłaliśmy 78 ankiet/deklaracji/. Sądzę, że obecny na naszym Walnym Zebraniu Pan insp. dr Marian Krysiak /autor/, zapozna Panów Generałów z konspektem założeń opracowania i wyjaśni powstające wątpliwości.

Z tego miejsca należy podkreślić, że wydawnictwo takie jest oczekiwane w środowisku młodych adeptów policyjnej służby /i nie tylko/. Może być literaturą policyjną wzbogacającą w sposób istotny wiedzę o służbie policyjnej. Ale też, tworzyć zbiór literatury o polskiej Policji, której na rynku księgarskim nie jest zbyt dużo,ale też i w policyjnych bibliotekach /o ile funkcjonują/. Pragnę uprzejmie poinformować o przychylności Komendanta Głównego Policji do tego projektu. Należy podkreślić,że będzie to znaczący wkład Stowarzyszenia w przypadającą w roku 2014-95.rocznicą utworzenia Policji Państwowej. Tym bardziej znaczący, że promocja opracowania wg. naszej propozycji, odbyłaby się w WSPol w Szczytnie – połączona z sesją popularno-naukową. Uzgodnienia w przedmiotowej kwestii, są w toku wstępnych założeń projektowych z zainteresowanymi stronami. Zachęcam z tego miejsca do włączenia się Stowarzyszenia w program różnorodnych przedsięwzięć przewidywanych przez jednostki organizacyjne Policji i KGP w związku z 95.rocznicą Policji Państwowej.

Godnym podkreślenia jest, że członkowie naszego Stowarzyszenia są m.in. nauczycielami akademickimi na uczelniach cywilnych i WSPol. w zakresie problematyki bezpieczeństwa publicznego, prawnej i kryminalistycznej oraz wykładowcami w szkolnictwie na poziomie licealnym, w tzw. klasach mundurowych /policyjnych/.

Ma to niezwykle istotne znaczenie w szerszym wyjaśnianiu złożonych zagadnień bezpieczeństwa i porządku publicznego młodzieży.

W okresie objętym sprawozdaniem nie udzielano pomocy materialnej Członkom Stowarzyszeni, z uwagi na nie występowanie takiej potrzeby.

Zarząd na swym posiedzeniu w miesiącu styczniu br. podjął realizację uchwał wynikających z decyzji Walnego Zebrania Sprawozdawczego podjętych w dniu 4. grudnia 2012 r. sprawie:

– wniosku o uhonorowanie za wieloletnią działalność upowszechniającą chlubne dzieje Policji II RP i ich tragiczne losy- Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Panią Marię Nowak i ks. prałata Stanisława Puchałę odpowiedzialnego za Grób – Pomnik Policjanta w Katowicach;/odznaczenia zostały wręczone i przyjęte przez środowisko „Rodzin Policyjnych 1939 r.” z uznaniem.

– wniosków o przyznanie medali „Za Zasługi dla Policji”;

– akceptacji deklaracji przyjęć do Stowarzyszenia oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z tym wydarzeniem;

– przekazania 650,00 PLN na konto Federacji Służb Mundurowych,/uchwała/;

– zakupu upominków dla jubilatów i listów gratulacyjnych;/uchwała/;

– uhonorowania upominkiem rzeczowym gen. w st. spocz. Edwarda Kłosowskiego;/uchwała/

– wręczono z listem gratulacyjnym kryształową buławę Orkiestrze Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, z okazji 40-lecia działalności koncertowej, wspólnie z fundatorem – ks. kanonikiem Stanisławem Kondrakiem – Kapelanem Policji. Należy nadmienić, że orkiestra ta została zaszeregowana do orkiestry etatowej /profesjonalnej/.Gratulujemy!

– powołana Komisja do nowelizacji Statutu pod przewodnictwem Pana gen. Tadeusza Budzika przygotowała projekt zmian, które zostaną przedstawione Panom Generałom.

– nie udało się dokonać przeglądu porozumienia o współpracy z Zarządem Głównym NSZZ Policjantów.

– mimo podjętych działań w zakresie opracowania programu zintegrowanej działalności w zakresie upamiętniania tragicznych losów funkcjonariuszy PP w latach 1939-1945, założeń w tym zakresie nie zrealizowano. Dobrze natomiast układała się współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939r.” z siedzibą w Katowicach i Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. w Warszawie.

– nie podjęto działań w sprawie programu współpracy z KWP i Szkołami Policji regionalnych zespołów Generałów Policji.

Zarząd odbył 14 posiedzeń oraz szereg spotkań, w tym m.in. z:

– Komendantem Głównym Policji,

– Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

– Prezesem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

– Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach.

Spotkania te pozwoliły na poznanie problemów nurtujących te organizacje i ich zadania na najbliższy okres, w dziedzinie służby swym Członkom i realizacji zadań w obszarze ujętym w statutach tych organizacji, itp..

Szerokim obszarem działania zajmuje się Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych, której współzałożycielem i Członkiem jest Stowarzyszenie Generałów Policji RP. Nasi przedstawiciele wchodzą w skład władz Federacji. Funkcje wiceprezydenta z ramienia Stowarzyszenia Generałów Policji RP, sprawuje gen. Leszek Lamparski.

Ze strategią statutowych i planowanymi przedsięwzięciami Federacji na najbliższy okres, zapozna Panów Generałów rzetelnie Pan insp. Zdzisław Czarnecki, aktualny p.o. Prezydent Federacji- Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia w swoim skondensowanym wystąpieniu.

Niezbędnym jest ściślejsza współpraca z kierownictwem Komendy Głównej Policji, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zarząd Stowarzyszenia podkreśla, że:

1. W okresie sprawozdawczym nastąpił dalszy wzrost liczby członków Stowarzyszenia.

– w roku 2011 przyjęto:5 generałów

– w roku 2012 przyjęto: 5 generałów

– w roku 2013 przyjęto: 4 generałów

Aktualny stan członków Stowarzyszenia wynosi 66 Generałów Policji na dzień 01.12.2013r.

2. Ze Stowarzyszenia w okresie objętym sprawozdaniem wycofał się na własną prośbę gen. Andrzej Wydra./stan zdrowia/. W roku 2013 po ciężkiej chorobie zmarł gen.dr Zenon Trzciński.
3. Stan Członków Honorowych Stowarzyszenia na dzień 01.12.2013 r. wynosi 4 osoby. Odnotowujemy wyraźny wzrost aktywności Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu, ma to

istotne znaczenie dla integracji naszego środowiska i wizerunku Policji.

4.Utworzono dzięki otwartości i wsparciu Komendanta Głównego Policji pod stronę na stronie internetowej KGP, która nie jest jednak na bieżąco właściwie i zgodnie z planowanymi założeniami według pierwotnych planów i potrzeb systematycznie wykorzystana.
5. Nie zrealizowano uchwały, której wnioskodawcą był Pan generał Marek Hebda, dotyczącej wewnętrznej poczty elektronicznej. Uchwała winna zostać zrealizowana, ze względu na wymóg czasu, który w dużym stopniu ułatwi wewnętrzną komunikację między Panami Generałami i Zarządem. W wielu wypadkach wyeliminuje zbędną korespondencję papierową, przynosząc wymierne oszczędności.

Wyrażam pilną potrzebę naprawienia powstałego niedociągnięcia poprzez wyznaczenie ze składu Zarządu, odpowiedzialnego za ten fragment internetowego porozumiewania się oraz promocji naszych działań i optymalnego wykorzystania Internetu w pracy Stowarzyszenia.

W imieniu własnym i Zarządu Stowarzyszenia dziękuję Panom Generałom za dobrą współprace w ostatnim roku oraz w okresie całej trzyletniej kadencji.

Wyrażam przekonanie, że Panowie Generałowie zechcą w dyskusji podjąć tematy, które proponujemy do rozważenia, a które powinny znaleźć się w centrum uwagi nowo wybranego Zarządu na najbliższy rok i kadencję. Rok IV kadencji oraz Jubileuszu 95-lecia Policji i 10-lecia utworzenia Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarazem zapewniam Panów Generałów, że przyjmiemy każdą propozycję pod rozwagę ale również słowa krytyki pod adresem władz Zarządu Stowarzyszenia , które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia w następnych latach.

Pragnę serdecznie podziękować za uwagę Państwu oraz Panom Generałom za współpracę w minionym roku tej kadencji oraz trzecią kadencję, tj.lata 2010/11,2011/12, 2012/13.

Podkreślam o znaczącym zaangażowaniu w pracach Stowarzyszenia od utworzeni, Pana Generała Edwarda Kłosowskiego, któremu dziś raz jeszcze szczególnie bardzo serdecznie dziękujemy. Odnosimy się z należnym uznaniem do społecznej działalności Pana gen.Tadeusza Budzika, szeroko realizowanej z młodzieżą szkół częstochowskich przy współpracy KMP w Częstochowie i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w tym regionie oraz zaangażowanie w program PaT-u realizowanym przez Pana insp. Grzegorza Jacha.

 

Uważam, że dobrze się Zarządowi współpracowało z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie Pan gen. Arkadiusz Pawełczyk, Pan gen. Wiesław Stach, Pan gen. Ferdynand Skiba. Serdecznie Panom Generałom dziękuję. Dziękuję Panu gen. Markowi Hebdzie za organizację i przeprowadzenie interesującego spotkania w Krynicy. Z satysfakcją wyrażam       podziękowanie uczestnikom tradycyjnego już         spotkania w Toruniu-Księżom Kapelanom i Panom Generałom. Przedstawione wnioski i propozycje z uwagą zostały przedstawione Zarządowi. Pragnę również wyrazić serdeczne słowa uznania i podziękowania Zarządowi w składzie: Pan gen. Adam Rapacki, Pan gen. Tadeusz Budzik, Pan gen. Henryk Tokarski. Dziękuję Panu Zygmuntowi Andrzejowi Kowalczykowi za rzetelną współpracę ze Stowarzyszeniem w III kadencji.

 

Dziękuję Panom Generałom.

Zapewniam, że podjęta uchwały przez Walne Zebranie Sprawozdawcze 4 grudnia r. 2012 r., stanowiły dla Zarządu zasadniczy program działania w okresie ostatniego roku III kadencji.

Przedstawione sprawozdanie zaakceptowano na Zarządzie w dniu 3 grudnia z 2013 r.

Do sprawozdania załączam projekt uchwał

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ,który przedstawi Panom Generałom Komisja Uchwał i Wniosków po niezbędnych uzupełnieniach do akceptacji-przyjęcia.

Dziękuję za uwagę!

 

Konstancin-Jeziorna,dn.03.12.2013 r.

 

Plik do pobrania:

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura