Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Tylko ważne sprawy

Tylko ważne sprawy

Przemianom w Policji przez ostatnie 25 lat zawsze towarzyszyła resortowa prasa. Od kwietnia 2005 r. jest to miesięcznik „Policja 997”. Na jego łamach komendanci główni i ministrowie, choć oczywiście nie tylko oni, wypowiadali się o ważnych dla Policji sprawach. Z ich wypowiedzi wyłania się historia formacji, która w tak krótkim czasie potrafiła przeobrazić się w organizację policyjną na poziomie europejskim.

Nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski, Komendant Główny Policji od maja 1990 roku do czerwca 1991 r. o ustawie o Policji:

-Celem sejmowej komisji ds. prac nad ustawą o Policji było zagwarantowanie w ustawie daleko idącej kontroli społecznej nad Policją i oddzielenie jej od wszelkich wpływów politycznych. Komenda Główna Milicji Obywatelskiej była swego rodzaju departamentem resortu spraw wewnętrznych, a komendant nie miał uprawnień kadrowych ani logistycznych. Ustawa o Policji dawała komendantowi głównemu znacznie większe uprawnienia i zadania, stąd za moich czasów rozrosła się z około 700 do prawie 2000 etatów. W pierwszym brzmieniu ustawy o Policji zabrakło zastrzeżenia, że komendantem może być tylko funkcjonariusz. Pod hasłem społecznej i cywilnej kontroli nad Policją próbowano więc doprowadzić do mianowania na komendantów osoby cywilne, np. adwokatów. Na szczęście z tej idei zrezygnowano, bo jej wcielenie mogłoby doprowadzić do zaniku profesjonalizmu i paraliżu dowodzenia w Policji, (kwiecień 2005)

 

Nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk, Komendant Główny Policji od marca 1995 r, do stycznia 1997 r. o informatyzacji Policji:

– Informatyzacja była milowym krokiem w rozwoju Policji. Powstały sieci komputerowe i bazy danych. Informacje, które dotąd zapisywaliśmy w kartotekach, trafiły do systemów informatycznych, oczywiście nie stało się to z dnia na dzień, ale rewolucja została rozpoczęta, (lipiec 2014)

 

Nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak, zastępca komendanta głównego Policji od stycznia 1997 do stycznia 1998 r. o współpracy Policji z parlamentarzystami:

– Mankamentem było ograniczone wykorzystywanie przez decydentów, głównie parlamentarzystów, opracowań, prognoz i proponowanych zmian w przepisach prawa przygotowywanych przez Policję, a pozwalających na skuteczniejsze zwalczanie przestępstw lub patologii i zapobieganie im. Szkoda, bo gdyby nas bardziej słuchano, wielu przestępców’ trafiłoby za kratki dobre kilka lat wcześniej, (wrzesień 2005)

 

Gen. insp. w st. spocz. Jan Michna, Komendant Główny Policji od stycznia 1998 r. do października 2001 r. o zmianach w strukturach Policji:

– Stabilność jest korzystna dla Policji, dlatego mimo nacisków nie przeprowadzaliśmy gruntownej reformy, tylko dostosowaliśmy struktury Policji do zmieniającej się rzeczywistości. Powołaliśmy Zarząd Spraw Wewnętrznych i CBS. Zdecentralizowaliśmy finanse i uprawnienia kadrowe, (wrzesień 2005)

 

Gen. insp. w st. spocz. Jan Michna, Komendant Główny Policji od stycznia 1998 r. do października 2001 r. o współpracy z samorządami:

– Reforma administracyjna 1999 r. przeorganizowała strukturę Policji. Ale równie ważna zmiana, choć innego rodzaju, dokonała się w wymiarze współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami. Jej przejawów było bardzo wiele, że wspomnę tylko o nadzorze władz samorządowych i wojewódzkich nad Policją, o opiniowaniu kandydatów na komendantów czy możliwości przejrzystego finansowania Policji. Pojawiła się administracja zespolona, dzięki której poprawiła się współpraca np. w zwalczaniu skutków kataklizmów, (lipiec 2014)

 

Gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk, Komendant Główny Policji od października 2001 r. do października 2003 r. o systemie AFIS:

– Jednym z ważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Policji było uruchomienie i upowszechnienie w komendach wojewódzkich Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS. W zakresie zwalczania przestępczości był to krok milowy. To w dużej mierze dzięki niemu tak często dziś słyszymy o kolejnych sukcesach policyjnych komórek zajmujących się poszukiwaniem sprawców zbrodni często sprzed wielu lat. (lipiec 2014)

 

Nadinsp. Władysław Padło, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji od listopada 2001 roku do października 2003 r. o likwidacji największych zorganizowanych grup przestępczych:

– Zlikwidowaliśmy takie grupy przestępcze, jak m.in. „Pruszków’”, „Wołomin”, grupy ze Szczecina, Krakowa, Katowic. Nie było miesiąca bez realizacji. Zajęliśmy się przestępczością „białych kołnierzyków”, szczególnie tzw. mafią paliwową. Sukcesy były możliwe dzięki uzyskanym wcześniej narzędziom prawnym: świadkowi koronnemu, świadkowi incognito czy zakupowi kontrolowanemu. Wprowadziliśmy narzędzia stricte policyjne, dostosowując sposób pracy do złożonego charakteru przestępczości gospodarczej: analizę kryminalną, grupy werbunkowe

 

Gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder, Komendant Główny Policji od października 2003 roku do listopada 2005 r. o integracji z Unią Europejską i europejskimi strukturami policyjnymi:

– 1 maja, wejście Polski do Unii Europejskiej było datą niezwykle ważną. Także dla Policji. Wcześniej, 1 września 2004 r., polska Policja wstąpiła do struktur Europejskiego Urzędu Policji, czyli Europolu. Do obu tych momentów przygotowywaliśmy się wiele lat, unowocześniając Policję zarówno pod względem logistycznym, prawnym i organizacyjnym. Wstąpienie do Europolu pozwoliło na skuteczniejszą walkę ze zorganizowaną przestępczością o międzynarodowym charakterze, (lipiec 2014)

 

Gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji od marca 2008 roku do stycznia 2012 r. o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej:

– Prezydencja to nie tylko zabezpieczenie, ale również merytoryczne przygotowanie do prowadzenia i uczestnictwa w wielu kończących się rekomendacjami spotkaniach, które odbywały się w ramach różnego rodzaju komisji, zespołów czy instytucji, np. Europolu. Policyjny aspekt polskiej prezydencji, zarówno merytoryczny, jak i organizacyjny, został bardzo dobrze oceniony przez naszych kolegów z zagranicznych policji, (lipiec 2014)

 

Gen. insp. w st. spocz. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji od stycznia 2012 roku do lutego 2015 r. o korzyściach z EURO 2012:

– Niezwykle cenna była współpraca z samorządami. W jej trakcie nauczyliśmy się bardzo dużo, ale też druga strona, jak nigdy dotąd, miała okazję nauczyć się Policji. Te doświadczenia, kontakty i wzajemne zrozumienie swojej roli, możliwości, ale także ograniczeń, są bezcenną pozostałością po EURO 2012, która w przyszłości pozwoli i Policji, i innym podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lepiej 'wypełniać swoje obowiązki, (lipiec 2014)

 

Gen. insp. w st. spocz. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji od stycznia 2012 r. do lutego 2015 r. o społecznym odbiorze Policji:

– Wspólnie osiągnęliśmy to, że 70 proc. Polaków uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, 90 proc. twierdzi zaś, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. To najwyższe wskaźniki w ostatnim 25-leciu. (luty 2015)

 

Nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji od lutego 2015 r. o wyzwaniach czekających Policję w 2015 roku:

-Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla polskiej Policji jest nowela kodeksu postępowania karnego, która zacznie obowiązywać z początkiem lipca 2015 roku. Przygotowany już został podręcznik dla pionu kryminalnego oraz skrypt dla policjantów służby prewencyjnej, (marzec 2015)

 

Źrodło: Wydanie Specjalne nr 2, Policja 997

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura