Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 roku

Uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia
Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 grudnia 2015 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Generałów Policji RP po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia pozytywnie oceniło działalność przez ostatnie dwanaście miesięcy, realizację statutowych zadań, działania na rzecz integracji środowiska generałów Policji RP. Szczególnie wysoko oceniono realizację zadań wytyczonych na poprzednim Walnym Zebraniu w dniu 4 grudnia ubiegłego roku. Na podkreślenie zasługuje umocnienie Stowarzyszenia, przyjęcie nowych członków, a także bardzo aktywna współpraca ze środowiskami generałów innych polskich formacji, ze Stowarzyszeniami Rodzin Policyjnych, ze związkami zawodowymi działającymi w Policji i z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoko oceniono udział naszego Stowarzyszenia na rzecz upowszechniania wiedzy o policji w środowiskach dzieci i młodzieży, w tym udział w akcjach organizowanych przez Komendę Główną Policji i jednostki wojewódzkie. Z uznaniem przyjęto informację o aktywnych kontaktach z innymi stowarzyszeniami, a także wyraża serdeczne podziękowanie kierownictwu Komendy Głównej Policji za dobrą, partnerską współpracę, licząc na jej kontynuację w następnych latach. Z uznaniem przyjęto zaakceptowane przez Pana Komendanta Głównego Policji, po spotkaniu z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia, założenia do organizacji obchodów 100-lecia Policji, ujmującego nasze propozycje aktywnego udziału w tych przygotowaniach.

 1. Walne Zebranie akceptuje przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności, zaproponowane kierunki dalszych działań Stowarzyszenia i przyjmuje zawarte w sprawozdaniu wnioski.
 2. Walne zebranie zaakceptowało sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres ostatnich 12 miesięcy przedstawione przez Skarbnika – nadinsp. w st. spocz. Henryka Tokarskiego.
 3. Walne Zebranie wysłuchało informacji  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Generałów Policji RP, zakończone wnioskiem o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok sprawozdawczy.
 4. Walne Zebranie po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Mandatowej stwierdziło ważność statutową Zebrania Sprawozdawczego i podejmowanych na nim uchwał.
 5. Walne Zebranie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, udzieliło jednogłośnie absolutorium statutowym władzom Stowarzyszenia za działalność w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego, jakie odbyło się 4 grudnia 2014 roku. Walne Zebranie wyraziło podziękowanie wszystkim członkom Zarządu za ich aktywność i zaangażowanie w realizację statutowych zadań.
 6. Walne Zebranie podjęło jednogłośnie uchwałę o nadaniu honorowego członkowstwa Stowarzyszenia następującym osobom, mającym wybitne zasługi dla środowiska policyjnego w Polsce w okresie ostatnich 25 lat, aktywnie wspierających realizację statutowych zadań przez Stowarzyszenie Generałów Policji: Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego gen. bryg. Józefowi Guzdkowi i Kapelanowi Wielkopolskiej Policji księdzu Prałatowi Stefanowi Komorowskiemu.
 7. Walne Zebranie upoważniło nadinspektorów w st. spocz. Krzysztofa Jarosza, Andrzeja Trelę i Ryszarda Siewierskiego do przygotowania uwag i propozycji co do kształtu i zawartości przygotowywanej publikacji „ Policja.Generałowie Policji”.
 8. Upoważniono Zarząd do podjęcia wyjaśnień w stosunku do członków Stowarzyszenia, którzy nie płacą statutowych składek i nie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia. Zarząd na następnym Walnym Zebraniu przedstawi wnioski co do dalszego członkowstwa tych osób w Stowarzyszeniu Generałów Policji RP.
 9. Walne Zebranie zaapelowało do wszystkich członków Stowarzyszenia Generałów Policji RP o aktywne włączenie się na terenie województw swego zamieszkania, do działań dokumentujących i upamiętniających poległych i zamordowanych polskich policjantów w latach 1939-1945, w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia Policji /zgodnie z zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji notatką z dnia 29.10.2015 r. po spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia Generałów Policji RP z przedstawicielami kierownictwa Komendy Głównej Policji/.
 10. Zobowiązano Zarząd do rozważenia wydawania biuletynu organizacyjnego o pracach naszego Stowarzyszenia, w formie papierowej lub elektronicznej, samodzielnie lub jako udział w magazynie policyjnym „997”, czy w biuletynie Federacji Związków i Stowarzyszeń Mundurowych.
 11. Walne Zebranie zatwierdziło kwotę 700.- zł /siedemset złotych/ na składkę roczną na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
 12. Walne Zebranie postanowiło upoważnić Zarząd do ufundowania nagrody rzeczowej w cenie do 1300.- zł /jeden tysiąc trzysta złotych/ za zajęcie I- miejsca w Międzynarodowych Zawodach Policji Konnej, jakie odbędą się w 2016 roku.
 13. Walne Zebranie upoważniło Zarząd do zakupu i wręczenia zgodnie z przyjętym regulaminem Szabli Generalskiej dla szczególnie wyróżniającego się komendanta policji.
 14. Walne Zebranie upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do wybrakowania archiwalnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.
 15. Walne Zebranie wyraziło uznanie Zarządowi Stowarzyszenia za stałe uaktualnianie i uatrakcyjnienie strony internetowej Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Jednocześnie uznano za konieczne dalsze poprawienie komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia z wykorzystaniem poczty internetowej.
 16. Walne Zebranie podziękowało za aktywne wspieranie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, apelując o pamiętaniu o tym  przy rocznych rozliczeniach podatków od dochodów osobistych.

 

Przewodniczący
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
gen.w st.spocz.Adam RAPACKI

 

Komisja Uchwał i Wniosków:
gen. w st.spocz.Zbigniew CHWALIŃSKI
gen.w st.spocz. Andrzej TRELA

 

 

 

Konstancin-Jeziorna dn. 2 grudnia 2015 roku.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura