Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Aktualności

UCHWAŁA

Uchwała

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia

Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 grudnia 2013 roku.

 

Walne Zebranie po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Mandatowej, załączonego do Protokółu, stwierdziło ważność podejmowanych uchwał.

Walne Zebranie zaakceptowało przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdanie z działalności w mijającej kadencji, przyjmując do działania zaproponowane kierunki pracy na następne lata.

Walne Zebranie wysłuchało i zaakceptowało Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zaprezentowane przez Skarbnika, nadinsp. w st. spocz. Henryka Tokarskiego.

Walne Zebranie wysłuchało i zaakceptowało Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przedstawione przez jej przewodniczącego, nadinsp. w st. spocz. Arkadiusza Pawełczyka. Sprawozdanie to pozytywnie oceniało działalność Stowarzyszenia w jego wszystkich aspektach prawnych i finansowych.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za cały okres mijającej kadencji. Walne Zebranie wyraziło uznanie i podziękowanie wszystkim generałom pracującym w mijającej kadencji w Zarządzie Stowarzyszenia i w Komisji Rewizyjnej. Ponadto szczególne podziękowanie i uznanie za działalność w Stowarzyszeniu skierowano do nadinsp. w st. spocz. Marka Hebdy i insp. Zygmunta Kowalczyka.

Walne Zebranie podjęło ponadto uchwały w następujących sprawach:

Walne Zebranie zaakceptowało przedstawione przez przewodniczącego specjalnego zespołu nadinsp. Tadeusza Budzika propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia Generałów Policji RP, uwzględniających zgłoszone w czasie dyskusji poprawki, m.in. dot. możliwości zawieszania w prawach członka Stowarzyszenia. Ostateczny, zaakceptowany tekst poprawek do Statutu jest zawarty w załączniku do niniejszego dokumentu.

Postanowiono powołać Zespół ds. Historii i Tradycji Policji pod przewodnictwem nadinsp. w st. spocz. Zbigniewa Chwalińskiego. Przewodniczący zespołu do dnia 30.04.2014 przedstawi Zarządowi do akceptacji proponowany skład zespołu i program zadań do realizacji.

Postanowiono powołać Zespół ds. 95-tej Rocznicy Powstania Polskiej Policji oraz 10-tej Rocznicy Powstania Stowarzyszenia Generałów Policji RP pod przewodnictwem nadinsp. w st. spocz. Henryka Tokarskiego. Przewodniczący zespołu do dnia 15.01.2014 przedstawi Zarządowi do akceptacji skład zespołu i program zadań.
W ramach obchodów rocznic, o których w Uchwale wyżej, postanowiono uhonorować inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Ponadto należy rozważyć nadanie z okazji tych jubileuszy tytuł honorowych członków Stowarzyszenia osobom, które wybitnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia i Policji. Wnioski w tej sprawie może zgłaszać każdy z członków Stowarzyszenia, a decyzje w tych sprawach podejmie Zarząd Stowarzyszenia.
Uznano za uzasadnione kontynuowanie realizacji zadania związanego z opracowaniem książki „Policja. Generałowie Policji” i zorganizowanie sesji popularno-naukowej poświęconej tej tematyce. Postanowiono także podjąć działania w celu wydania biuletynu „10 lat Stowarzyszenia Generałów Policji RP”.

Postanowiono powołać Zespół ds. upowszechniania problematyki bezpieczeństwa publicznego i współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu policyjnym, pod przewodnictwem nadinsp. Tadeusza Budzika. Przewodniczący zespołu przedstawi do dnia 25.02.2014 r. do akceptacji Zarządowi Stowarzyszenia proponowany skład zespołu i plan działań.
Walne Zebranie zatwierdza roczną składkę w wysokości 700 zł. /siedemset zł./ na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
Postanowiono uhonorować nagrodą rzeczową wartości 1200 zł. /jeden tysiąc dwieście zł./ za zajęcie I miejsca w Międzynarodowych Zawodach Policji Konnej, jakie odbędą się w roku 2014 w Częstochowie.

Walne Zebranie postanowiło nie rozpatrywać sprawy dotyczącej nadinsp. w st. spocz. Leszka Marca /wniosek w tej sprawie skierował do Stowarzyszenia Komendant Główny Policji/.
Walne Zebranie wybrało ze swojego grona Zarząd Stowarzyszenia na następną kadencję, który ukonstytuował się w następującym  składzie: Prezes – nadisnp. w st. spocz. Leszek Lamparski, wiceprezes – nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki, sekretarz – nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz, skarbnik – nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski, członek zarządu – nadinsp. Tadeusz Budzik. Dokumentacja z pracy Komisji Skrutacyjnej jest załącznikiem Protokółu Walnego Zebrania.

Walne Zebranie wybrało ze swojego grona Komisję Rewizyjną na następną kadencję, która ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski, członkowie komisji – nadinspektorzy w st. spoczynku Wiesław Stach i Ferdynand Skiba.

Walne Zebranie postanowiło delegować do pracy w Zarządzie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych następujących nadinspektorów w st. spoczynku: Zbigniewa Chwalińskiego, Michała  Otrębskiego,  Henryka Tokarskiego.

Walne Zebranie wyraziło podziękowanie i uznanie dla Chóru i Orkiestry Komendy Stołecznej Policji za uświetnienie przebiegu spotkania generałów Policji, zarówno na części galowej, jak też w czasie spotkania opłatkowego z udziałem Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka –Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego  oraz  zastępców Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mirosława Schosslera i nadinsp. Wojciecha Olbrysia.

 

Komisja Uchwał:

Nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski

Nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński

 

 

Konstancin k. Warszawy, dnia 4 grudnia 2013 roku.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura