Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

Współpraca

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGPRP a NSZZP

Porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów

POROZUMIENIE

z dnia 13 września 2007 r.

o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.

Na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i § 9 ust. 2 lit. 1 Statutu Stowarzyszenia Generałów Rzeczpospolitej Polskiej strony porozumienia mając na uwadze zapewnienie wymiany informacji i wzajemne wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków socjalno bytowych emerytów i rencistów policyjnych i ich rodzin a także właściwe prezentowanie wizerunku oraz prestiżu służby policyjnej w społeczeństwie ustala się co następuje:

§1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zakresu i zasad współpracy Stron w celu realizacji niżej określonych celów.

§2

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje się:
1) wspierać działania podejmowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów na rzecz poprawy warunków służby i warunków socjalno – bytowych policjantów,
2) popierać inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w ramach jego współdziałania z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie poprawy statusu policjanta w społeczeństwie,
3) współdziałać z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów w kształtowaniu prestiżu służby policyjnej w społeczeństwie.

§3

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów zobowiązuje się:
1) wspierać podejmowane przez Stowarzyszenie Generałów Rzeczpospolitej Polskiej przedsięwzięcia pomocowe na rzecz swoich członków oraz ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych i zdrowotnych,
2) popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie Generałów Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Komendą Główną Policji w zakresie doradczym i opiniodawczym dotyczącym poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) wzajemnie współdziałać w kształtowaniu prestiżu służby policyjnej w społeczeństwie i upowszechnianiu tradycji i historii polskiej Policji,
4) aktywnie propagować wśród policjantów działania podjęte przez Stowarzyszenie na rzecz środowiska policyjnego.

§4

Współpraca między Stronami obejmuje w szczególności:
1) wymianę informacji i doświadczeń odnoszących się do zobowiązań zawartych w § 2 i 3
2) rozpoznawanie zagrożeń w zakresie warunków służby oraz socjalno – bytowych w służbie Policji oraz wzajemne informowanie się o tych zagrożeniach,
3) wspólne prowadzenie inicjatyw zmierzających do zmiany niekorzystnych dla policjantów przepisów prawa,
4) wzajemnie konsultacje dot. opracowywania i wprowadzania w życie przepisów dotyczących warunków służby policjantów oraz emerytów i rencistów policyjnych,
5) udział w przedsięwzięciach szkoleniowych obejmujących kształtowanie prestiżu, tradycji i historii polskiej Policji

§5

Strony ustalają, że wykonywanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia będzie nieodpłatne na zasadzie wzajemności.

§6

Każda ze stron zadania określone w porozumieniu realizuje w oparciu o własne środki finansowe.

§7

Wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Stronami w związku z postanowieniami niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane na drodze polubownych negocjacji.

§8

1) strony mogą występować z inicjatywa zmian zakresu i harmonogramu realizacji zadań w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb,
2) wszelkie zmiany Porozumienia dokonywane będą w formie pisemnego aneksu.

§9

1) Porozumienia zawarto na czas nieokreślony.
2) W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Porozumienia Strony mogą, z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzieć porozumienia.

§10

Porozumienie realizują:
1) ze strony Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej:
– Prezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej
2) ze strony Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:
– Przewodniczący – Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

§11

Strony dokonują corocznej analizy i oceny realizacji postanowień Porozumienia za rok ubiegły w pierwszym kwartale każdego roku.

§12

Porozumienia obowiązuje od dnia podpisania.

§13

1) Porozumienia sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2) Kopie porozumienia każda ze Stron przekaże swojej strukturze organizacyjnej.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura