Członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Członek
FSSMRP

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej RP

SGPRP

SGPRP

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA GENERAŁÓW POLICJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Rozdział I
Postawienia ogólne
§1

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem skupiającym generałów, nadinspektorów, generalnych inspektorów pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną. Stowarzyszenie ma na celu integracje środowiska generałów Policji, upowszechnianie problematyki porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do policji, troskę o rodziny generałów oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

§3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Współpracuje z organizacjami interesującymi się problematyką działalności Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7

Stowarzyszenie posługuje się własną pieczęcią z napisem: Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej i adresem. Może używać w nazwie tłumaczeń nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego znaku graficznego (logo).

§8

1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność charytatywną lub gospodarczą ukierunkowaną na realizację celów Statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§9

1. Główne cele Stowarzyszenia:

a. Współdziałanie z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także z organizacjami społecznymi i organami samorządowymi oraz instytucjami istniejącymi w kraju i za granicą, zajmującymi się problematyką porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

b. Podejmowanie przedsięwzięć pomocowych na rzecz Członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych lub zdrowotnych,

c. Działanie na rzecz integracji społecznej i kulturalnej generałów policji będących w służbie czynnej i w stanie spoczynku,

d. Ochrona czci, godności i honoru polskiego policjanta oraz integrowanie oficerskiego środowiska policyjnego,

e. Budowanie międzypokoleniowej więzi pomiędzy weteranami policyjnej służby a młodym pokoleniem Policjantów,

f. Upowszechnianie patriotycznych tradycji i historii polskich służb policyjnych oraz prezentowanie oblicza współczesnej Policji i jej osiągnięć w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,

g. Współdziałanie na rzecz współpracy ze środowiskami opiniotwórczymi w kształtowaniu prestiżu służby policyjnej w społeczeństwie.

 

2. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

a. Uczestniczenie w wypracowywaniu i popularyzacji poglądów służących umacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego przez wykorzystanie wieloletniego policyjnego i życiowego doświadczenia oraz profesjonalnej wiedzy Członków Stowarzyszenia,

b. Współpraca z Komendą Główną Policji w kształtowaniu nowego sposobu wykonywania zadań opartych na współpracy policjantów i obywateli,

c. Wypracowywanie i przedstawianie organom kierowniczym państwa opinii i wniosków do projektów aktów prawnych rzutujących na nowoczesną organizację służb porządku i bezpieczeństwo publiczne w RP, służbę funkcjonariuszy, warunki wynagradzania, bhp służby i socjalno-bytowe rodzin policyjnych,

d. Pogłębienie więzi koleżeńskich i rodzinnych Członków Stowarzyszenia poprzez:

– organizowanie towarzyskich spotkań z rodzinami,

– wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych,

– udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej w indywidualnych przypadkach,

– niesienie pomocy rodzinom zmarłych generałów w rozwiązywaniu problemów życiowych.

e. Inspirowanie służbowego kierownictwa Policji do zapewniania troski o groby policjantów /milicjantów/ i miejsca ich wiecznego spoczynku, obiekty i miejsca pamięci związane z dziejami polskich służb policyjnych,

f. Inspirowanie organizowania i obejmowanie patronatami konferencji i sesji popularno-naukowych, działalności publicystycznej i wydawniczej, konkursów i turniejów z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz patriotycznych tradycji i historii policji,

g. Organizacja różnorodnych spotkań Członków Stowarzyszenia z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, naukowych, organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,

h. Uczestnictwo w uroczystościach rocznicowo-patriotycznych, ślubowaniach, mianowaniach na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy itp., organizowanych przez Komendę Główną Policji i terenowe jednostki organizacyjne,

i. Opracowywanie i upowszechnianie publikacji związanych z dziejami polskich służb policyjnych i nowoczesnymi kryteriami oraz standardami obowiązującymi Policję RP,

j. Współpraca z organami doradczo-koncepcyjnymi Komendanta Głównego Policji w tworzeniu najnowszych rozwiązań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

k. Inicjowanie weteranów policyjnej służby do przekazywania osobistych relacji z okresu służby, dokumentów, wydawnictw, eksponatów umundurowania i pamiątek związanych z dziejami Milicji Obywatelskiej i Policji do Muzeum Policji,

l. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów policyjnych i ich rodzin, w tym, w tworzeniu pensjonatów, domów seniora i hospicjów dla weteranów służby oraz współpraca w tym zakresie z NSZZ Policjantów, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów RSW RP, Stowarzyszeniami Rodzina Policyjna, Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§10

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych w stopniu generała milicji obywatelskiej i policji lub nadinspektora i generalnego inspektora Policji.

2. Członkostwo nabywa się przez złożenie deklaracji przyjętej przez Zarząd.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§12

Członkiem zwyczajnym mogą być wyłącznie:

a) generałowie milicji obywatelskiej w stanie spoczynku, których służba odbywała się w jednostkach Milicji Obywatelskiej,

b) generalni inspektorzy i nadinspektorzy Policji w stanie spoczynku, rezerwie i w służbie czynnej.

§13

Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków. Mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia!

b) korzystać z lokalu stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia,

d) odwoływać się od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia, chyba, że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają przedłużenie terminu odwołania,

e) uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz we współpracy z Komendą Główną Policji i jednostkami organizacyjnymi Policji.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele i działalność Stowarzyszenia oraz deklaruje dowolną określoną przez siebie składkę. Może to być również oficer wyższy Policji zajmujący stanowisko etatowe nadinspektora (z obowiązkiem powiadomienia przełożonego), który jest w stanie dopomóc w realizacji zadań Stowarzyszenia.

§15

Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz brać udział w pracach Stowarzyszenia, nie mając czynnego i biernego prawa wyborczego.

§16

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przy poparciu wniosku przez dwóch członków wprowadzających.

§17

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia i wspierania jego działalności w kraju, jak i za granicą.
Członkowie honorowi ustanawiani są uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.

§18

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

a) dbania o rozwój Stowarzyszenia dla osiągnięcia jego celów,

b) przyczyniać się swoją postawą, działaniami do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia, tworzenia przyjacielskiej atmosfery oraz wzajemnego szacunku i zaufania,

c) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz statutowych,

d) brania udziału w działalności i pracach Stowarzyszenia,

e) płacenia regularnie składek członkowskich.

§19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w następstwie:

a) złożenia na ręce Zarządu rezygnacji pisemnej,

b) niepłacenia składek członkowskich ponad 6 miesięcy,

c) nieusprawiedliwionego niebrania udziału w zebraniach i pracach Stowarzyszenia,

d) zgonu członka Stowarzyszenia,

e) utrata członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. a-d §19, co następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§20

Wykluczenie członka Stowarzyszenia przez Zarząd, który swoje stanowisko przedstawia Walnemu Zebraniu Członków, może nastąpić w przypadku:

a) rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia,

b) nierespektowania uchwał Władz Stowarzyszenia opartych na postanowieniach Statutu Stowarzyszenia,

c) działalności jaskrawo sprzecznej z interesami Stowarzyszenia.

§21

Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§22

Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje, na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków – w głosowaniu tajnym. Uchwała o wykluczeniu członka jest ważna pod warunkiem, że w Walnym Zebraniu Członków brała udział co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia i został podjęta bezwzględną większością głosów. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia zobowiązana jest rozliczyć się i zwrócić dokumenty oraz rzeczy będące własnością, czy też należące do Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§23

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Władze Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków, tj. Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej na okres 3 lat.

4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, powiadamiając Członków o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

5. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarząd zobowiązany jest zwołać raz na 3 lata.

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, jak i również zaproszeni przedstawiciele kompetentnych instytucji resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz policyjnych.

§24

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby Członków w pierwszym terminie.
Z powodu braku quorum, zebranie zwołane w drugim terminie zdolne jest do podejmowania większością głosów wszelkich uchwał, bez względu na ilość obecnych.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu.

§25

Nadzwyczajne walne Zebranie Członków może być zwołane na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków Stowarzyszenia.

§26

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie Statutu oraz zmian jego postanowień,

b) podejmowanie uchwał wynikających z założeń Statutu,

c) ustalenie kierunków i uchwalenie programów działania oraz dokonywanie oceny ich realizacji,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) dokonywanie wyborów i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) określenie wysokości składek członkowskich oraz innych obciążeń członków,

g) udzielanie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do federacji lub innych stowarzyszeń i organizacji, rozwiązania stowarzyszenia, zatwierdzania regulaminów,

i) podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu członkostwa honorowego,

j) rozpatrywania odwołań członków,

2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być odwołany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracach organu, do którego został wybrany, a także z powodu utraty zaufania, jakim obdarzyło go Walne Zebranie Członków. Uchwała wymaga uzasadnienia, a na żądanie odwołanego – doręczenia uchwały z uzasadnieniem na piśmie.

 

 

Zarząd
§27

Zarząd – Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§28

Zarząd składa się z nieparzystej liczby członków, do 5 osób.

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 3 lat.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, powierzając im określone zadania.

3. W przypadku zmian personalnych w składzie Zarządu, w trakcie kadencji, dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§29

Do zadań Zarządu należy:

a) zabezpieczenie pełnej i terminowej realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków,

b) realizowanie zadań i celów wynikających ze Statutu,

c) popularyzowanie zadań i celów Stowarzyszenia,

d) nawiązywanie współpracy z osobami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

e) zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia, zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,

f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i składanie na nich sprawozdań z działalności,

g) wnioskowanie o wysokości składek i zabezpieczanie ich zbierania,

h) prowadzenie ewidencji członków, przyjmowanie i skreślanie ich z ewidencji,

i) podejmowanie innych czynności w imieniu Stowarzyszenia mających na celu realizacje statutowych zadań Stowarzyszenia.

§30

Zarząd działa społecznie i pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach:

a) posiedzenie zwołuje prezes Zarządu w miarę potrzeb i są one protokołowane,

b) do ważności decyzji wymagana jest zwykła większość głosów członków Zarządu przy obecności połowy składu.

 

§31

W okresie między posiedzeniami prezes Zarządu koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu.

§32

Zarząd może powołać komisje i zespoły do wykonywania ściśle określonych zadań, do których może zaprosić ekspertów /doradców/. Po wykonaniu określonego zadania komisje /zespoły/ ulegają, rozwiązaniu.

 

Komisja Rewizyjna
§33

Komisja Rewizyjna – Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia:

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybierając na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby wchodzące w skład innych władz Stowarzyszenia.

3. W przypadku ustąpienia któregoś z członków Komisji Rewizyjnej, dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym walnym Zebraniu Członków.

§34

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z całokształtu działalności Stowarzyszenia raz do roku,

b) badanie pod względem formalnym i merytorycznym przychodów i wydatków,

c) występowanie z wnioskami z przedmiocie absolutorium do Zarządu,

d) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków,

e) udział w pracach Zarządu z głosem doradczym,

f) przeprowadzenie co najmniej dwa razy do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,

g) do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów.

 

Rozdział V
Fundusze i rachunkowość
§35

Stowarzyszenie rozporządza funduszem i majątkiem utworzonym:

1) ze składek członkowskich,

2) z dotacji i darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej,

3) z działalności wydawniczej i gospodarczej.

§36

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§37

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych /finansowych/ wymagane są dwa podpisy – prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

 

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§38

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego zebrania Członków podjętej większością % głosów obecnych na zebraniu przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

§39

Zmiana Statutu nie ma skutków prawnych przed jej zarejestrowaniem w Sądzie.

§40

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością % głosów obecnych na zebraniu przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§41

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podjęta przez Walne Zebranie Członków powinna określać sposób likwidacji, likwidatora oraz cele przeznaczenia majątku.

 

 

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
§42

Niniejszy Statut powinien być udostępniany do zapoznania się z jego treścią Członkom Stowarzyszenia przez opublikowanie i być wydawany do wglądu na każde żądanie.

§43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

§44

Niniejszy Statut został zarejestrowany na mocy postanowień Sądu z dnia 08 września 2004r. pod numerem KRS:0000216775.

Załącznik: Odpis Postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 września 2004r.

Kontkat z SGPRP

Kontakt

Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Domaniewska 36/38,
p.119A, I piętro
02-672 Warszawa
(wejście do budynku od ul. Magazynowej)

Osoba do kontaktu:
Asystent Zarządu - Roman Miśkiewicz

Tel./fax: +48 695 177 707; 47 72 145 91 romanmiskiewicz@gmail.com

E-mail: sgprp@sgprp.pl

Dane rejestracyjne

REGON: 015874492
KRS: 0000216775

Konto bankowe

Bank Pekao SA, ul. Malczewskiego 54
Nr konta: 59 1240 6410 1111 0010 5558 5021

Masz pytanie? Zadzwoń do nas lub napisz, wypełniając poniższy formularz kontaktowy

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które od dnia 25 maja 2018 roku stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, informujemy, że dostosowaliśmy procesy administrowania danymi osobowymi, uzyskiwanymi poprzez kontakt z nami, do tych przepisów. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

CAPTCHA

Lokalizacja Biura